Πολιτική Συλλογής & Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων

H συλλογή και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση email, βιογραφικό σημείωμα) που πραγματοποιούν το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies (το Κ.Δ.Β.Μ.2 του Mediterranean College) αφορά στους παρακάτω σκοπούς:

  • Τηλεφωνική, ηλεκτρονική (mail, newsletters) ενημέρωση για τα Αναγνωρισμένα και διεθνώς Πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών του Mediterranean College και του Mediterranean Professional Studies (το Κ.Δ.Β.Μ.2 του Mediterranean College) αντίστοιχα.
  • Τηλεφωνική, ηλεκτρονική (mail, newsletters) ενημέρωση για επιμορφωτικά σεμινάρια, συνέδρια, workshops, παρουσιάσεις, είτε με δωρεάν συμμετοχή, είτε επί πληρωμή, που διοργανώνουν ή συνδιοργανώνουν με τρίτους φορείς το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies (το Κ.Δ.Β.Μ.2 του Mediterranean College)

Επιπλέον, τo Μediterranean College χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει για την ενημέρωση του συνόλου των εταιριών που συμμετέχουν στην Έκθεση Καριέρας (Employability Fair) για νέες θέσεις εργασίας, ή θέσεις πρακτικής άσκησης. Σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται από την τοποθέτηση των βιογραφικών σημειωμάτων από τους επισκέπτες/συμμετέχοντες (π.χ. όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση κλπ.), τo Μediterranean College διατηρεί το δικαίωμά τόσο να τα συλλέγει, να τα αποθηκεύει, όσο και να τα διαθέτει - προωθεί σε ενδιαφερόμενους εργοδότες – επιχειρήσεις, σε φορείς, οργανισμούς ή συμβούλους ανθρωπίνων πόρων οι οποίοι/ες συμμετέχουν ή υποστηρίζουν την έκθεση Καριέρας Employability Fair, μόνον για λόγους στελέχωσης θέσεων εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα του να προβάλλει αντιρρήσεις για τη διατήρηση δεδομένων που τον αφορούν, τις οποίες δύναται να γνωστοποιήσει στo Μediterranean College, με την αποστολή της λέξης Remove στο πεδίο ΘEMA/SUBJECT στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, το διάστημα χρήσης, θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε χρόνο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

To Μediterranean College δεσμεύεται να μη διαθέτει σε τρίτους προσωπικά δεδομένα παρά μόνο για τους σκοπούς της Έκθεσης Καριέρας, ήτοι τη συνάντηση υποψήφιων εργαζομένων και εργοδοτών στο πλαίσιο της διοργάνωσης Employability Fair και για τους λόγους για τους οποίους τα έχει υποβάλλει ο επισκέπτης/συμμετέχοντας στην 'Έκθεση.

Ενόψει των ανωτέρω, τo Μediterranean College διατηρεί το δικαίωμα προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της διοργάνωσης Employability Fair, να συλλέγει προσωπικά δεδομένα (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση κλπ) από τα βιογραφικά σημειώματα που οι χρήστες τοποθετούν στη βάση δεδομένων βιογραφικών της ιστοσελίδας mc-employability.gr και εν συνεχεία να τα προωθεί σε ενδιαφερόμενους εργοδότες – επιχειρήσεις, σε φορείς, οργανισμούς, συμβούλους ανθρωπίνων πόρων οι οποίοι/ες έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους στο Employability Fair, μόνον για λόγους στελέχωσης θέσεων εργασίας ή παροχή θέσεων για πρακτική άσκηση.

To Μediterranean College δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτές.